Shillong Lutheran Church misiengthoute kunga laithot

IMG_0024

A misiengthoute ladinga hing peikia ding Hundampa Jesu Christ ginna toh lungkelou a ngah zing Shillong Lutheran Church misiengthoute na unpi un chibai hingbu ing. Pa Pasien guolzawlna na unpi vua tungah tungta hen, Amen.

Aki thutuo hattuom: Shillong hattuom, I hattuom pumpi a theipha leh hattuom khangtou chie chiemte a um thei ihi lam gelpha kia in Pasian kungah nuomthu tunvai chi’a hing chiel kahi. Tu dinmun in Pastor fel leh Pasian theimi i nei vua, Upa lungpiching leh vaihawm siem thum tah i nei ban vuah, nu fel tah tah leh khanglai fel tahtah leh thuman ngen ihi uhi. I Upate un lungpi kuo ahiman un i hattuom uh nuom a, I nute un i pate uh thumna toh thuop thei ahiman un tapnou in i um nalai uhi. Tam bang kithutuona leh khat leh khat ki ngainatna pen hasuo lou dingin ka hing chiel hi.

Be-le-phung a kikhenlou hattuom: Shillong hattuom ka patatna mama khat ahileh mun dang banglou in hattuom mi ahipou leh iki ngaina uhi. Nang bete, kou bete, tuami bepa/nu chi thumal pen I zapei sih vua, zong i zang mal mal sih uhi. Tam be-le-phunga kikhenlou hattuom pen akibuolkha jousien nuomsa a, hinna damtui luonna hattuom ahidan chiemkha uhi. Hattuom khen khat be-le-phung a kikhen vevaw a vaihawmna munte ah gam gawta bang in a hagau hinkhuo uh gawta vevaw uhi. Tam bang kikhenna umlouna dingin akoi akoi hanchiem in thumna toh pang zing vai maw.

Ki Panpituo Hattuom: Ka lungdamna mama khat, SLC sunga khat leh khat kilungsietna leh ki ngainatna lien in ka mu hi. Deuteronomy 15:11 na ah, mi genthei bei ngailou ding hi, tua ahiman in na khutte za doh inlen panpi ngaite panpi in chi’a thupia ihi dungjui in I hattuom sunga panpi ngai leh etkol ngaite I manghil sih uhi. Silhoi bawl chimta sih vai chi ahi dungjui in, i chimta ni a um kha chiengin tam Laisiengthou – Matthew 5:16; Matthew 5:42; Galatians 6:2; Matthew 10:5; Matthew 25:35-40; Luke 3:10-11; Luke 12:33-34 leh John 15:12 te sim jel dingin hattuom misiengthou te ka hing chiel hi.

A tuhna ahoileh gasuo hoi: Haichi zong a tuhna a hoi leh a gasuo hoi ahiman chi ahi mabangin mi hingzong a tuhna ahoileh ama hinkhuo leh a nudan zong hoi kichi hi. SLC sunga um Pasian misiengthoute pen leihoi hattuom mabang in mite’n hing mu hi. Hattuom mipite hoina leh tawsawtna ziehin Shillong khopi sunga I pastor nei sun sun uh Pastor fel, hoi leh hagau a dim chi a thei in um hi. A mipite hoilou, kituolou in um lemlom lei bangchi’n mite’n I belampu hoi achi thei diei? Bang chi’n hagau a dim in a vah mite’n amuthei diei? Hattuom mite’n kithutuona leh thumna toh I nuo del jou zing man un Pastor te hagau a dim in kilang hi. Maban ah koi Pastor hing tung ding chipen genthei hilou hi, tua ahiman in Pastor hagau a dim leh lungtunna thei I dei leh hattuom misiengthoute I hanchiem uh poimaw hi e.

Vision nei hattuom: Shillong hattuom pen Pasian muong pum a a gam keletna ding vision nei misiengthou tampi ki um hi. Ginna toh I lamzawtna vuah lungkelou a machieng suon zing hunkhop I um man un I hattuom uh basam ngeilou ding hi. Mi khat vision chi’a nelsie meilou a ginna toh ki thuop laih laih hattuom I himan un lungmuon huai kasa hi. Maban ah tambang khat leh khat ki thukupna leh ki tawsotna pen manglou in hing khang sem sem ta hen.

Atawpna ah, chimta lou in Pasian leh a gam a di’n thum tou tou vai. I Pastor te a ding in thum vai, I Up ate a dingin thum vai, I Upanu te a dingin thum vai, I Nupawlte a dingin thum vai, I khanglaite a dingin thum vai, I naupangte a dingin thum vai. Ann ngawl in thum jel vai. Pasian in amimal chin hing umpi zing ta hen. Amen!

~ T. Zamlunmang Zou

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.