Text Malaki 3:8ff Pro.3:9-10

thangboi zou

M. Thangboi Zou Missionary NMSI/MELC

THUMAPUI: Tunin I gam in I tasap pen uleh I theisiem nai lou uh SOM-A-KHAT LE SILPIA thu igen ding uhi. Mi khenkhat te apia munomlou Kristian bang kitam nalai maw hi.

SOM-A-KHAT ICHI BANG E?

Som-a-khat ichikhu Gingtu mimal in Pasian guolzawlna sum-le-pai,ganta leh silk hat pou2 Pasian adia ipieh khu agenna ahi. Pasian gam nasep na azong apoimawh pen khat ahi. Tami uangbawl pawlpi pen ahat leh khangtou mah2 uhi. Indian Dan (law) a,Indian Ssociety Acts 1860 nuoi a Tex akipia hi, lhum bangin Zou suonten zong Member hina dia Zou suon dung a member fee ipia loule Zou hina kinei theilou ahi. Unau Convention pawlpiten som-a-khat peloute khu Hattuan sung a tanvou apie si uhi. LCC member ihi nadia som-a-khat peloute candidate hithei lou ahi (MELC Dan ajong) Koijong Pasian ka thei hi,ka gingta hi, chia som-a-khat penuom loute ulah juou gen ahilel hi.

SOM-A-KHAT BIBLE IN PIEH DING CHIA AGET NAJIEH TE

i. Gen.14:20,22:8 in “Pasian guoljawlma ahidan theisiem zieh a pieh ding ahi”chin agen hi.
ii. Levt.27:30 nan “Siljou sie Pasian ah ahijieh a pieh ding “ahi chin agen hi.
iii. Deut. 14:22 nan “Leitung Gaa zousie, Pasian guolzawlna ahikie pieh ding ahi”chin agen hi.
iv. Deut.20:12-15 nan “Pasian kungah thuman nazie a som-a-khat ipie ding uh ahi”chin agen hi.
v. Mtt. 3:8-10 nan “Silpiate pomta ahi nadia,ljngsim siengthuo tah apieh ding ahi”chin agen hi.
vi. Mk.12:33 nan “Lungsim siengthou tah a pieh ding ahi”chin agen hi.
vii. Lk.18:12 nan “Som-a-khat pie khu kithupi sahna ding hilou a pie ding ahi”chin agen hi.

Eg. Pharisaite bang a Pasian adia silpia pen kiletsana ding/mite simmaw nadia pie lou
ding ahidan thei chiet vai,amuaten mite mu din apia uhi..
viii. Rom.12:1 nan “Pasian pomta hidia siengthou ta ah pie ding ahi”chin agen hi.
ix. 1Kor.16:2 nan “Pasian guolzawlna itan bangzel ua I pieh ding uh ahi”chin agen hi.
x. Epha.5:2 nan “Pasian muna a Namtui tah ahi”chin agen hi.
xi. Heb.7:4 nan “Abraham in zong Galla vanye som-a-khat in apie thu agen hi”.
xii. Heb.13:15 nan “Pasian kungah sillat toplou in ilan ding uhi”chin agen hi.

SOM-A-KHAT NA PIE CHIENGIN

a) Pasian kung a na Leiman (Tex) pie na hi bou hi.
b) Pasian thumang na hina ahi bou hi.
c) Pasian Taa (child) na huna nasulatna ahi bou hi.
d) Mangpa Jesu tungah na muan ngamna na sulang na ahi bou hi.
e) Pasian guolzawlna natan te kipah dan nasu latna ahi bou hi.
f) Pasian in Sum ahingkep aspen na san kiehna ahi bou hi.

SOM-A-KHAT PENUOM LOUTE KHU

i. Pasian suom, a neisate langtang tah alapieh nahi
ii. Guta le suomhat nahi
iii. Pasian simmaw/musit nahia,Pasian in Guolzawlna kining chingta in ahingpanpi sih ding hi
iv. Pasian guolzawlna theisiem lou nahi

BANGJIEH SOM-A-KHAT PIEH DING E?

A) SIL ZOUSIE PASIAN AH AHJIEN
i. Haichi,Ganta leh Sum som-a-khat khu Mangpa satan ahi (Levt.27:30-34).
ii. David in vannuoi a sil um zousie khu Pasiab ah ahi chi hi (Ps.24:1)

(B) PASIAN ITUNGA AHOINATE ZIE NUOMTHU GENNA AHI.
i. Pasian, Jesu Krist in I poimawh iatasap zousie ahingpiete zie nuomthu I tutna ahi bou hi (1Kor.4:7)
ii. Mangpa itungah ahoi zie’n,silpia toh amin tawi sangvai (Ps.116:12-13)

(C) GUOLZAWLNA IATAN TOUZEL NADIA
1. Som-A-Khat pete guolzawl in aum ding uhi.(Mala.3:8)
2. som-a-khat le silpia pete, Jesun Pasian kungah guolzawlna ngetpia sa ding ahi (Lk.6:38).

KOITE’N SOM-A-KHAT APIA DINGLA?

• Mi piengtha zousie in apia chiet ding uh ahi
• Mi gilou tenzong apia ule pom ding ahi.
Eg. USA gam a numei kizuo 1 in apie zing jieh in a Piengtha law hi.
• BCM secy. Pan tambang in agen hi,”Kou pawlpi sung a member zousie in som-a- khat kapia chiet uhi” chin agen ngam hi
Nou localte tambang in nagen ngam ta ding uai ma?

DITAN TAH IN PECHIET TAVAI (Acts 5:1-13 nasung sim in).

Pasian sum tepen dilou ya ah ipale azauhuoi dan, tamna Anania le a\i Sapharia te nupan Sawltate asawlna zieh ua shilo khu gel doh zing in. Amaugel in dilou tah apie jie ua shiolou uh ahile, eite ding in zong kihil na tham chingvawt e maw? N.T. sung a Tahsa shina tepen mi tangpi a khelna jie uleh aditat lou jie uh ana hi bu hi (1kor. 11:30, 1Jn.5:16) nan gen hi.

SOM-A-KHAT DITAT TAPIA TE:

Mr.Colgate kichi pan som la a kuo (10/9) apie hi. Colgate company neipa khu ahi. Som-a-khat ditat tah apia mi khu leitung a guolzawl a um ngialou ki chi ngailou,tuo sang in guolzawl lou a um lou uhi. Meithainu thawlom piain Vanthawn sa akichi hi. Ajiepen amanun anei sun2 apie jieh in Pasian akipah hi. Nang nasei napia napia nuol lou taw kikhia thou e maw? Mi khat guo pelou in Kuota pia, nanleh aneisa kiem chi hilou in Leitung ah amin kilang jaw maw hi.

Eg.Kain in dilou tah apia jie’n,Pasian in a Maitam sangpia salou ahi.
Dihtat taah pia miten abou atung a Pasian kipah hi.Eg. Abel Maitam bawl

A KHUPSITNA: Tamna atunga te I et chiengin ahinggel dohsate ahileh:

Pawlpi mi siengthoute siengthou tah a um ding ahidan ahing mu sah hi. Michin in Pasian ging ding ahidan ahingmi khia sah hi. Sum du-am najie shilaw Anania te nupa ahing mu khia sah hi. Amau gelin Sawltate sawl hilou in Pasian asawl jia un ashi lo uhi. Pasian guolzawlna natan nuo,le Silpia a Oasuan maipha sui in. Sil-pia le som-a-khat napia tepen pawlpi adi hilou in Pasian gam nasep nadia napia ahi chi thei inlen, didtat tain pia in. napia sate khu akizat dan chite na buoipi ding hinawn lou ahi chi thei in. Dilou tah a pia mite tung agi dan Anania te nupa gel dawh zing vai. Tunia igente khu midang adding hilou in ei Gingtu kichi zousie adding a igen ahi chi thei vai. Som-a-khat napia lou mateng Sum zatdan naki ning ching bei vawt si ding hi. Mangpan som-a-khat in hing en khia un achi bang in en khia mawng vai, Mangpa khu mi zuou ahilou dan I thei siem na ding un,ditat tain pe chiet mawnvai unau. DITAT TAH A SOM-A-KHAT pe thei chiet tading Mangpan A thu hingguol zawl ta hen, Som-a-khat ditat louta napia masie na sum mute abit thei sing hi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.