_mg_1487Tutung Khawmpi Speaker in Rev. S. Christopher Vijayan, General Secretary, National Missionary Society of India (NMSI) in Hagau ann tuitah toh ahing vah ban ah, maban a NMSI leh MELC in sepkhom ding dan tampi ahing nuasie pie hi. Adang gendia kilawm tampi genkhalou aumleh awl in gen jel vai.

A 62 Veina MELC Kumtawp Khawmpi Vaihawmna toh kisai a theituoh silte – Reverend title kipetha teng. Amaute tu masangin amin bul uah Pastor nakichi nan leh tu-apat a Reverend (Rev.) chi ding ahita uhi.

1. Rev. Nangkhanlal, DS Gundung
2. Rev. Thangchinkhup, Biel Pastor Lamka
3. Rev. Ngilzakhup, DS Singngat
4. Rev. Kamminthang Tungnung, DS Behiang
5. Rev. Hausuankap (Rev. S.K. Manlun)

Tualeh Upa Pension kepete –

1. Upa Thongzadou, Bethel Chapel MELC
2. Upa Paukhosuan, Central Church MELC
3. Upa Kapzahau, Muallum MELC

Upa Ordained kipetha te –
1. Upa Lamminlun, Sehken MELC
2. Upa Henkholun, Leijangphai MELC
Upa Phuonkhiet – Upa Haukhogin, Emmanuel Khopi

==============================

2016 PICHING SUNDAY SKUL RESULT
FM – 100 / PM – 50

Piching Sunday School laivuonna a siem tungtuong, pahtawina nga dingte ahileh:

1. Pa Khamkhanhau S/o (L) Ngulzaneng-Zomi Colony-98-1st
2. Nu Mannuamching W/o Pastor SK Manlun – Zomi Colony- 89 -2nd
3. Pa P.Jamkhosoi S/o (L) Soichinkham – Zomi Colony-88-3rd
4. Mr. Sianminthang S/o Kaichin – Ngulzenveng -88-3rd
5. Mr. Ginshanglian Samte S/o Upa.Nengkhenthang – Immanuel Khopi-88-3rd

D. Jangnom. Mark.
1. Thanggoulun Khongsai 43
2. Ngahnu 62
3. Boineng 69
4. Lamneilhing 67
5. Tinnu 72
6. Hoinu 63
7. Thanglal 45
8. Seikholen 74
9. Minthang. 77
10. Lhingneila 78

Central Church Tuibuong.
1. Niangneikim 58
2. Kimhoiching 60
3. Mary 63
4.Vahchingnei 80
5. Dimneiniang. 71
6. Neiching. 65
7. Manneikim. 76
8.Tutzamung 81
9. Upanu Niangzadon. 50
10. Chingthianniang. 85
11. Mrs. Vunglunchiin. 82
12. Mansianchiin. 82
13. Nu.Chinniang. 78
14. Merina Tinneilam 59
15. Thangkhanman. 52
16. Soiminlian. 59
17. Nu NIangzaman. 70
18. H.Minlun. 45
19.Upa Nehsei. 51
20. Khamsuanthang. 72
21. Niangzaluan 68.
22. Luanngaihman 86
23. Nu. Deichinniang 72
24. Chingneikim 83
25. T.Haupu Zou 80
26. Mrs. Neikhokim 58
27. Upa Tunzagin 65
28. Miss. Mangnuamching 68
29. T.Niangneichiin 81
30. Nu Vungniang 44
31. Nuamngaiching 44

Hqtr Church,Colony. Mark

1. Nu Chiin 53
2.Vungmanchiin 75
3.Upa Khamzathong 80
4. Ningnou 53
5. Chinngaiching 79
6. Chinhauniang 82
7. Hausuanthang 79
8. Lalparmawi 69
9. Ngaineikim 66
10. T.Niangneihoi. 83
11. Jangniang 40
12. Vungneichiin 75
13. Gracy Nemneilam 64
14. ML.Thanghau. 79
15. Niangneivung. 62
16. Khawlnu 58
17. P.Jamkhosoi. 88
18. S.Genkapthang. 75
19. Lianneikim. 73
20. Ginzahau. 67
21. Laangkhankap 74
22.Ningdilen. 76
23. Suankhothong 77
24. Khamkhanhau. 98
25. Niangzalam. 82
26. T.Kimzahoi 72
27. Mrs. Mannuamching 89

BETHEL CHAPEL
1. Thangboi 71.
2. Joshua Mangsuankhai 72
3. Niandeiching 62.
4. Nemmang 65
5. Nu Hoiniang 62.
6. Grace Niangngaiching 61.
7. Tongminthang 86

ZOUMUNNUAM
1. Upa Dongzalian 44
2. Suanzamang 40
3. Upa Thangsuanhang 37
4. Pa Khaizamang 57
5. Nianlamniang 56
6. Manneiching 50
7. Nu Chingmoi 66
8. Nu Lamnunhoi. 70

Sehken MELC. Mark
1). Pa Mangliankhup 61
2). Haupu 31
3). Nu Dimneichiin 63
4). Jangkholian 61
5). Pa Khamsuanlian 44
6). Nu Deiniang 49
7). Lamminlun 55
8). Mansianngai 45
9). Khupngainiang 32
10). No Name 53

Simveng MELC
1). Upanu Lamnu 52
2). Pa Chinsuanthang 52
3). Upa M.John Haulamlian 52
4). Pa Kaichinlam 49
5). Manglianthang 66
6). Nu Chiinkholam 74
7). Nh.Vungdeiching 80
8). Pa Khupkhanhau 73
9). Tv. Hausuanlun 78
10. Nu Nuamhoi 77.
11. Nu Niangdeihat 79
12. Upanu Zamzachin 87
13. Upa Nengzamang 63
14. Upanu Luanzaniang 63

Manniangkhuo
1. Upa. Khamzamang 65
2). Thangmuanlian 66
3). Khaizathang 52
4). Evan. D.Ginpu 48
5). Upanu Chiinboi 56
6). Lammuansang 53
7). Upa S.Zamkhanpau 47.

Imphal MELC
1). Nu Chingmeng 56
2). Nu Helhing 48
3). Dr.Upa Dongkhanlal 45
4). M.Chinzakhup 51
5). Nu Muangkhanching 34
6). Pumkhanpao 40
7). Nemzaching 43

D. Phailien
1). Pa Haumuanpau 46
2). Nu Manthianching 54
3). S.Thangzalian 55
4). Nu Dimzahoi 35

Moreh MELC Mark
1). M.Ngilzathang Zou 57
2). Nu.M.Maman 74
3). Dr. ND Samte 65
4). Lamnu Samte 55
5. Nu Thangdeiniang 59
6. Nu Hoinu 63

Ngulzenveng MELC.
1). Upa Ginkhohau 75
2).Upanu Ngaikhanvung 69
3). Sianminthang 88

Tuaitengphai
1). Upa Ngamsei 73
2). Nu Zenlamching 84
3). Pa Doukholun 85
4). Hatngainiang 72
5).Kamlianlal. 62
6).T Khaichinthang 60
7). Angela Chiinnuamkim 74
8).Upanu Hatching 60
9). Nu Chiinngaiman 65
10). Pa Liankhosoi. 63
11). Pa Khamneilian 68
12). Nu Chiinneilam 53
13. Ginzakam 73
14. Nianglunching 58

Emmanuel Khopi MELC
1). Lianngaivung 74
2). T.Khamlianthang 75
3). Tv.Hauminlal 47
4).Upanu Vungngaiching 44
5). Upa Haukhogin 83
6). Mandeiching 82
7).Upa Ginkhojam 76
8).T.Doukhanlian 65
9). Nu Nuampi 85
10.Paukhanmang 61
11. Nu Zamsomching 50
12. Nu Chinhoiniang 75
13. Ginsanglian Samte 88
14. Pa Suanminthang 76
15. Manbiaknei 76
16. Upa Zamkhanlal 87

Singngat MELC
1). Upa Thangkhogin 53
2). Nianghoiching 64
3). Pastor Ngilzakhup 70
4). Suanmuanlal 37
5). Nu.Ngaimuanching 74
6). Langchinthang 48
7).Nu Khamhoiniang 66
8). Lucy Vungneiniang 69
9). Sye.T.Dongzalam 68
10. T.Kapzamuan 62

Sumchinvum MELC Mark
1). Hatneikim 48
2). Upa Hausuanlam 60
3). Upa Khamkholian 45
4). Upa Chinkhansuan
5). Pa Zamkholian 37
6). Nu Siankhanching 51
7). Vungneichong 51

M Lunmuol MELC
1) Nu Chingmuanching 36
2). Vungkhanching 56
3). Nu Ngaihoiching 50

Behiang MELC.
1). Upa M.Jamzakham Zou 38
2). Nh. Chiinbiakkim 53

Suongphu MELC.
1). Nu Chiinzaching 71
2). Dalkhanlian 55
3). Mungkhansuan 43
4). Pauminthang 60
5). Manglamkap 56

Sangaikot MELC.
1). Sye Donpum 57
2). Thangsonlian 50
3). Ginmuanhang 76
4). Nenei 80
5). Min umlou 62

Tuining MELC
1). Nu Chingdeikim 69
2). Upanu Kimkhoman 76
3).Pa Thonglianmang 67
4).Pa Tongminlian 77
5). Pa Minthang 81
6). Upa Liankap 82
7). Nu Chongboi. 80
8). Upa Chinminthang 79
9). Pa Thomlian 80
10. Upa MK Samte 66

S.Sehken MELC Mark
1). Upanu Nianghauching 54

Muallum MELC.
1). Khamzalam 51
2). Chinkhanhau 62

Phaibem MELC Mark
1). Nu Manhoikim Khongsai 76
2). Pa Pauminlun Khongsai 78
3).Manngailian 82
4).T.Goukhai 74
5).Lianching 71
6).Upanu Vahchiin 79
7).Pauneiching 74
8).Nu Chiinneiching 78
9).Upa Lamsuanthang 71
10. Upanu Chinkhoniang 78
11. Nu. Vungpi 60
12. Ngamhau 80
13. Chiinlamniang 64
14. T.Zamkholun 63
15. T.Lungoumang 83

Kullian MELC
1. Kimboi 72
2. Khamzadal 72
3. Nuamdeimuang 69
4. Chingneihoi 54
5. Kapsuanmung 77
6. Upanu. Ginniang 54
7. Upa Khupsuanpau 57
8. Nu Niangtheikim 62
9.Manhoiniang 66

Allusingtam MELC.
1). Upa Thangchinhang 73
2). P.ginkhanthang 62
3). Ningnou 63
4). Nu Chinghaunuam 73
5).Khupkhenkham 75

Leijangphai MELC
1). Lamminthang 28
2). Buongah 38
3). Hemkholam 30
4). T.Kapkholal 74
5). Nemzahoi 73
6). Huaineiching 73

N.Leitan
1. Tv. Thongminlun 45
2. Chinkholian 77
3. Jangthang 57
4. Ginkhanlal 83

Sd/-
Pastor Khup Do Khen
Director of Ministries, MELC

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.