Tag: employment

MELC School sangsye sep mun 6 awng

Manipur Evangelical LUtheran Church (MELC) hattuom sanginn 6 ah sangsye sepmun awng. Lunglutna neite’n January 16, 2017 tan in MELC Office, Zomi Colony ah application selut thei ding. Sepna mun dingte ahileh Saite, S. Zomun, N. Leitan, Sumchinvum, Kullian leh M. Lunmual khuote ahi. Tam Theisahna toh kisai in Local chin ah Lai hing kihawm […]

Manipur Evangelical Lutheran Church © 2015